سفارش تبلیغ
صبا ویژن
           
 

 

 

** در این نوشته آهوان استعاره از مردمان قدیم است که صبح های جمعه، با اسب های زین کرده و سلاح های آماده به بیابان ها می رفتند تا شاید مولایشان را ببینند و در رکابش باشند؛ و اینچنین انتظار عملی را به شیوه ی عصر خود تمرین می کردند. باشد که ما هم... **

یا بقیه الله فی الارضین

ندیده ام، فقط شنیده ام زمانی نه چندان دور همه چیز به گونه ای دیگر بود.

شنیده ام زمانی نه چندان دور و جایی نه چنان دور، بلکه در همین حوالی اتفاقی بزرگ افتاد: "آهوهای این حوالی همه خود در پی صیاد بودند."

و این نه افسانه بود، نه خیال، واقعیتی بود که اتفاق افتاد.

شنیدم پدرم می گفت:

آهوان شب ها به تضرع و روزها سر بر خاک های بیابان می نهادند و چشمان گریان و منتظرشان را به جاده می دوختند که بیایی . هیچ کس باور نمی کند، حتی آنان که به چشم خود دیدند، که صید در پی صیاد می شتافت.

و هر بار که می آمدی، آهوان صورت بر خاک نهاده و التماس کرده بودند که نگاهشان کنی.

پدر گفت : صیاد آنقدر مهربان و دوست داشتنی بود که هر چه جراحت و زخم بود از آهوان دوا می کرده است!

اما اکنون که دیگر نمی آیی، نمی دانم هنوز هم آن همه آهوی شیدا داری که سر به راحت بنهند و منتظر آمدنت باشند؟

آهوی چشم به راه...

هر چه هست خدا کند که خیلی زود بیایی تا ما هم
مثل آن آهوان عاشقت شویم، هر چند که برای عاشقی قدری دیر شده است، به اندازه ی تمام سال های غربتت... .  • معلوم الحال مجهول الهویه ( جمعه 86/11/26 :: ساعت 11:6 صبح)


    ورود , پسرا ,دخترا , عکس باحال , ورود پسرا ممنوع , روابط دختر وپسر ,روابط دختر و پسر ,زن ,گرل ,گرل فرند ,آرایش ,لباس ,جنسی ,عشق ,عاشق , هوس, ازدواج ,دوست یابی ,شعر ,پسران و دختران ,معشوق ,مهیج